BoRevision – unik revisionsbyrå med spetskompetens

BoRevision är inte vilken revisionsbyrå som helst, företaget är unikt i sitt slag eftersom det är landets enda revisionsbyrå som specialiserat sig på bostadsrättsföreningar. Detta är en säregen nisch som kräver mycket specifik kunskap och kompetens, något BoRevision ackumulerat under mer än 90 år som verksamma inom branschen.

Företagets storlek och tillväxttakt de senaste åren har varit imponerande och en stor del av framgången vill vi tillskriva deras vilja att fortsätta utvecklas kompetensmässigt och samtidigt moderniseras. Detta har man lyckats mycket väl med, bland annat genom att införa digitala lösningar för att effektivisera verksamheten och underlätta för sina kunder.

Om BoRevision

BoRevision är den enda revisor i Sverige som riktar sig specifikt till just bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar. Det är dessutom ett företag med en lång och anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1932 då man började arbeta med revision och granskning av svenska bostadsrättsföreningars räkenskaper. Denna revisionsbyrå har alltså kunnat samla på sig unik erfarenhet och kompetens i över 90 år.

Företagets långa livslängd är utan tvekan ett bevis på att man lyckats förvalta sin spetskompetens mycket väl under årens lopp, och att behovet av de unika tjänster BoRevision erbjuder verkligen finns där. Företaget har varit, och fortsätter att vara, ensam herre på täppan när det kommer till revision av bostadsrättsföreningar tack vare att företaget är bäst inom sin nisch. Det krävs däremot ytterligare fördelaktiga egenskaper om man som företag ska kunna utvecklas på det sätt BoRevision gjort.

Genom att sträva efter effektivisering i verksamhetens alla led och att hänga med i den teknologiska utvecklingen genom att digitalisera stora delar av verksamheten har man lyckats uppnå en kraftig tillväxt de senaste åren. Internt inom företaget har man till exempel utvecklat ett arbetssätt med processer som är i princip helt digitala och papperslösa. Dessutom har man skapat ett digitalt system för kunderna, som kan nå alla sina bokslut och andra dokument online. Allting blir helt enkelt enklare och går snabbare, både för kunderna och för alla medarbetare. Att använda digitala plattformar på detta sätt kan kanske ses som en självklarhet för många men det är långt ifrån alla företag som likt BoRevision tar vara på de möjligheter som den moderna teknologin erbjuder. Idag har man över 40 anställda i företaget och dessa är fördelade på kontor över hela landet. Närmare bestämt så har BoRevision kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Örebro.

BoRevisions tjänster

Att BoRevisions specialiserar sig på revision och utredning av bostadsrättsföreningar i Sverige är det som får företaget att sticka ut i mängden, men de för den sakens skull inte begränsade till enbart detta område. De är verkliga experter på granskning av bostadsrättsföreningar, vilket gör dem lika kompetenta när det kommer till revision av andra typer av ekonomiska föreningar. Förutom revision och utredningar erbjuder man även en rad olika utbildningar för exempelvis styrelser och föreningsmedlemmar. Slutligen kan du anlita BoRevision för konsulttjänster inom områden som inte behöver vara nära relaterade till företagets kärnverksamhet.

Revision

BoRevisions roll som revisor till bostadsrättsföreningar (och andra ekonomiska föreningar) består i kontrollera att redovisningen ger en korrekt bild av föreningens ekonomiska situation. Man granskar föreningens verksamhet som oberoende part och ser bland annat till att redovisningen skötts på ett sätt som är förenligt med lagar och regler.

När BoRevision går igenom räkenskaperna hos en bostadsrättsförening så sker arbetet i två delar. Den första är en räkenskapsrevision där föreningens ekonomiska redovisning kontrolleras, så att resultaträkning och annat stämmer. Det som gör utredningar av bostadsrättsföreningar speciella är däremot den andra delen, det som kallas för förvaltningsrevision.

Vid förvaltningsrevisionen kontrollerar BoRevision föreningens styrelseprotokoll och handlingar kopplade till styrelsens arbete i föreningen. Detta görs dels för att säkerställa att styrelsen följt föreningens stadgar och alla lagar och regler, men också för att kunna vägleda och stötta styrelsen om behovet finns. Eftersom de flesta styrelsemedlemmarna är lekmän så blir revisorns inställning och bemötande oerhört viktigt. BoRevision ställer upp som en stöttande och vägledande revisor som inte bara letar problem utan också gör sitt bästa för att hjälpa styrelsen att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Förutom bostadsrättsföreningar så åtar sig BoRevision även revisionsuppdrag från andra typer av ekonomiska föreningar. Det kan vara till exempel bostadsföreningar eller samfällighetsföreningar. Den förstnämnda är en typ av boendeform som i stor utsträckning liknar bostadsrättsföreningar. Lagstiftningen gällande bostadsföreningar skiljer sig däremot på vissa punkter och föreningens stadgar har större betydelse. En samfällighetsförening kan se lite olika ut men de förekommer ofta på grund av att fastighetsägare gemensamt har hand om nyttigheter, till exempel har garage eller soprum. BoRevision utför ofta revisioner och granskningar av föreningar som tillhör någon av dessa två typer men har kompetens nog att klara av i stort sett vilken typ av ekonomisk förening som helst.

Förutom att BoRevision utför revisioner så tillhandahåller de också tilläggstjänster för att stötta föreningarna i sin verksamhet. Bostadsrättsföreningens styrelse kan exempelvis få en årlig träff med revisorn för att diskutera frågor kring revisionen. En annan tillgänglig tilläggstjänst ger styrelsen och medrevisorer en mer utförlig rapport från granskningen, med iakttagelser för varje balanspost nedtecknade.

Utbildningar

För medlemmar i en bostadsrättsförening eller annan typ av ekonomisk förening är det så klart värdefullt med insikt kring frågor gällande föreningens skötsel, till exempel hur man håller ordning på räkenskaperna. För vissa, som styrelsemedlemmarna, är det så klart viktigt med god insikt i bestämmelser som rör styrelsens ansvar och liknande.

BoRevision vill öka kunskapen och förståelsen bland föreningsmedlemmar av alla de slag och erbjuder därför olika typer av utbildningar. Målet är att sprida kunskapen om hur man bäst sköter en förening genom att erbjuda anpassade kurser för styrelser och företag runt om i landet. Styrelser kan till exempel få chansen att lära sig om ekonomi och ansvarsfördelning. För företag så arrangerar man skräddarsydda utbildningar i varierande omfattning, från omfattande utbildningspaket till enstaka informationsträffar.

Man erbjuder dessutom kurser i revision riktade till medlemmar som ej sitter i styrelsen. Den som vill kan gå kurser för att utbilda sig till lekmannarevisor, något som kan vara värdefullt för många bostadsrättsföreningar. En lekmannarevisor har som uppgift att underlätta arbetet för den externa revisor som granskar föreningen och är dessutom en tillgång för resterande medlemmar. Med en lekmannarevisor blir föreningens ekonomiska arbete enklare för resterande medlemmar

Andra konsulttjänster

BoRevision erbjuder även tjänster inom ekonomi och förvaltning som inte direkt hör samman med just revision. Företagets omfattande kompetens gör att de också kan kliva in som konsult till föreningar med andra behov. De kan exempelvis hjälpa till i enskilda fall för att reda ut skattefrågor eller med detaljerade ekonomiska analyser. BoRevision är mycket flexibla och kan anlitas som oberoende konsult i olika omfattning beroende på hur behovet ser ut.

Ett exempel på scenarion då man som bostadsrättsförening verkligen kan ha nytta av experter som dessa är vid fusioner, eller sammanslagningar, med andra bostadsrättsföreningar. En fusion mellan flera föreningar kan lätt bli en krävande historia, inte bara med tanke på arbetsinsatsen som behövs för att genomföra själva omstruktureringen. Affären kan också medföra komplicerade effekter för inblandade parter ur redovisnings- och skattesynpunkt.

BoRevision kan hjälpa till med alla delar i en fusion, från det grundläggande pappersarbetet till utredning av vad sammanslagningen får för effekt på redovisningen. De har möjlighet att vara med hela vägen och vara involverade under hela processen, men kan också bidra med mindre omfattande insatser. Företagets kompetens inom området har varit en ovärderlig resurs för otaliga bostadsrättsföreningar som behövt hjälpt med fusioner och andra typer av omstruktureringar.

BoRevision kan även anlitas för uppdrag där det krävs en oberoende utredare för att klargöra vad som gäller i situationer som inte är lika roliga. Det kan till exempel vara aktuellt då det råder meningsskiljaktigheter inom en förening och vissa frågor måste redas ut. Som oberoende utredare kan BoRevision även se till att eventuell brottslig verksamhet inom en förening uppdagas, till exempel förskingring.

Om bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som drivs i syfte att upplåta bostadsrätter i av föreningen ägda fastigheter, antingen i form av lägenheter i flerbostadshus eller i hela småhus. Medlemmarna i en bostadsrättsförening får rätten att nyttja en specifik lägenhet genom sitt medlemskap i föreningen, vilket också ger dem en ägarandel i föreningen. Bostadsrättsföreningen räknas som en egen juridisk person, vilket skyddar medlemmarna från ekonomiskt ansvar för dess skulder.

Syftet med ekonomiska föreningar är att bedriva ekonomisk verksamhet för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. När det gäller bostadsrättsföreningar innebär det i princip att man ska förvalta fastigheterna på bästa möjliga sätt för att deras värde ska bevaras eller öka. Här kommer styrelsen in i bilden, den grupp förtroendevalda som fått i uppdrag att företräda föreningen. De har ansvaret för att sköta om föreningens ekonomi och verksamhet