BoRevision – unik revisionsbyrå med specialkompetens

BoRevision är inte vilken revisionsbyrå som helst, företaget är unikt i sitt slag då dem under en längre tid varit landets främsta revisionsbyrå som specialiserat sig på bostadsrättsföreningar. Detta är en säregen nisch som kräver specifik kunskap och kompetens, något BoRevision ackumulerat under mer än 90 år som verksamma inom branschen.

Företagets storlek och tillväxttakt de senaste åren har varit imponerande och en stor del av framgången vill vi tillskriva viljan att fortsätta utvecklas kompetensmässigt och samtidigt moderniseras. Detta har man lyckats mycket väl med, bland annat genom att införa digitala lösningar för att effektivisera verksamheten och underlätta för sina kunder.

Om BoRevision

BoRevision är ett företag med en lång och anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1932 då arbetet med revision och granskning av bostadsrättsföreningars räkenskaper tog sin början. Denna revisionsbyrå har i över 90 år kunnat samla på sig unik erfarenhet och kompetens och har även kommit att bli Sveriges största revisionsbyrå som specialiserat sig på BRF.

Företagets långa livslängd är ett bevis på att dem lyckats förvalta sina kunder och medarbetare mycket väl under årens lopp, och att behovet av de unika tjänster BoRevision erbjuder efterfrågas. Företaget har varit, och fortsätter att vara, marknadsledare när det kommer till revision av bostadsrättsföreningar, detta tror vi är mycket tack vare företagets goda förmåga att konstant vilja fortsätta utvecklas i takt med branschen. 

Genom att sträva efter effektivisering i verksamhetens alla led och hänga med i den teknologiska utvecklingen genom att digitalisera stora delar av verksamheten har en kraftig tillväxt uppnåtts de senaste åren. Internt inom företaget har man exempelvis utvecklat ett arbetssätt med processer som i princip är helt digitala och papperslösa. Dem har dessutom skapat ett digitalt system för förvaltare och kunder, som kan lämna in alla sina bokslut och viktiga dokument online. I och med denna utveckling har det blivit enklare och effektivare, både för kunderna och för alla medarbetare. 

Att använda digitala plattformar på detta sätt kan kanske ses som en självklarhet för många men det är långt ifrån alla företag som likt BoRevision tar vara på de möjligheter som den moderna teknologin erbjuder. Idag finns över 40 anställda i företaget och dessa är fördelade på kontor över hela landet. Närmare bestämt så har BoRevision kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Örebro, och som trots långt avstånd emellan varandra jobbar enhetligt över Sverige och detta tack vare den digitala anpassningen.

BoRevisions tjänster

Att BoRevision specialiserar sig på revision och utredning av bostadsrättsföreningar och andra typer av ekonomiska föreningar i Sverige är det som får företaget att sticka ut i mängden, men dem är för den sakens skull inte begränsade till enbart detta område. Förutom revision och utredningar erbjuds även en rad olika utbildningar för exempelvis styrelser och föreningsmedlemmar. Du kan även anlita BoRevision för konsulttjänster inom områden som inte behöver vara nära relaterade till företagets kärnverksamhet.

Revision

BoRevisions roll som revisor till bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar såsom exempelvis samfälligheter, består bland annat av att kontrollera att redovisningen ger en så korrekt och sann bild av föreningens som möjligt. Dem granskar föreningens verksamhet som en oberoende part och ser bland annat till att redovisningen och förvaltningen sköts på ett sätt som är förenligt med lagar och regler.

När BoRevision går igenom räkenskaperna hos en bostadsrättsförening (eller annan ekonomisk förening) så sker arbetet i två delar. Den första delen är en räkenskapsrevision där föreningens ekonomiska redovisning kontrolleras, den andra delen är något som särskiljer revisionen av just bostadsrättsföreningar från andra företagsformer och avser granskning gällande förvaltning. Utöver granskning av räkenskaperna utförs med andra ord även en granskning av styrelsens förvaltning.

Vid förvaltningsrevisionen granskar BoRevision föreningens styrelseprotokoll och handlingar kopplade till styrelsens arbete i föreningen. Detta görs dels för att säkerställa att styrelsen följer föreningens stadgar och de lagar och regler som finns och dels för att kunna vägleda och stötta styrelsen om behovet finns. Lagstiftningen gällande bostadsföreningar skiljer sig på vissa punkter där föreningens stadgar är av större betydelse än för vissa andra företagsformer och eftersom de flesta styrelsemedlemmarna är lekmän så blir revisorns inställning och bemötande oerhört viktigt. BoRevision ställer upp som en stöttande och vägledande revisor som inte enbart söker efter fel utan även gör sitt bästa för att hjälpa styrelsen att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Förutom bostadsrättsföreningar så åtar sig BoRevision som tidigare nämnts även revisionsuppdrag för andra typer av ekonomiska föreningar, exempelvis samfällighetsföreningar. En samfällighetsförening kan se lite olika ut men de förekommer ofta på grund av att fastighetsägare gemensamt tar hand om olika nyttigheter, som till exempel garage eller soprum. BoRevision utför ofta revisioner och granskningar av föreningar som tillhör någon av dessa två typer men har kompetens nog att klara av i stort sett vilken typ av ekonomisk förening som helst.

Förutom att BoRevision utför revisioner så tillhandahålls även tilläggstjänster för att stötta föreningarna i sin verksamhet. Bostadsrättsföreningens styrelse kan exempelvis få en årlig träff med revisorn för att diskutera frågor kring revisionen. En annan tillgänglig tilläggstjänst är att dem ger styrelsen och medrevisorer en mer utförlig rapport från granskningen, med iakttagelser för varje balanspost nedtecknade.

Utbildningar

För medlemmar i en bostadsrättsförening eller annan typ av ekonomisk förening är det så klart värdefullt med insikt kring frågor gällande föreningens skötsel, till exempel hur man håller ordning på räkenskaperna. För vissa, som styrelsemedlemmarna, är det så klart även viktigt med god insikt i bestämmelser som rör styrelsens ansvar och liknande.

BoRevision vill öka kunskapen och förståelsen bland föreningsmedlemmar och erbjuder därför olika typer av utbildningar. Målet är att sprida kunskapen om hur styrelsen på bästa sätt sköter en förening genom att erbjuda anpassade kurser för styrelseledamöter runt om i landet. Styrelser kan till exempel få chansen att lära sig om ekonomi och ansvarsfördelning. För föreningar så arrangeras skräddarsydda utbildningar i varierande omfattning, allt från omfattande utbildningspaket till enstaka informationsträffar.

Dessutom erbjuds kurser i revision riktade till medlemmar som ej sitter i styrelsen. Den som vill kan gå kurser för att utbilda sig till lekmannarevisor, något som kan vara värdefullt för många bostadsrättsföreningar. En lekmannarevisor har som uppgift att tillsammans med den externa revisorn granskar föreningen och dessutom är en tillgång för resterande medlemmar. Med en lekmannarevisor blir föreningens ekonomiska arbete enklare för samtliga parter.

Andra konsulttjänster

BoRevision erbjuder även tjänster inom ekonomi och förvaltning som inte direkt hör samman med kärnverksamheten revision. Företagets omfattande kompetens gör att de också kan kliva in som konsulter till föreningar med andra behov. De kan exempelvis hjälpa till i enskilda fall för att reda ut skattefrågor eller mer detaljerade ekonomiska analyser. BoRevision är flexibla och kan anlitas som oberoende konsult i olika omfattning beroende på hur behovet ser ut.

Ett exempel på scenarion då man som bostadsrättsförening verkligen kan ha nytta av experter som dessa är vid fusioner, eller sammanslagningar med andra bostadsrättsföreningar. En fusion mellan flera föreningar kan lätt bli en krävande historia, inte bara med tanke på arbetsinsatsen som krävs för att genomföra själva omstruktureringen, utan även för att affären också kan medföra komplicerade effekter för inblandade parter ur redovisning- och skattesynpunkt.

BoRevision kan hjälpa till med alla delar i en fusion, från det grundläggande pappersarbetet till utredning av vad sammanslagningen får för effekt på ekonomin. De har möjlighet att finnas till hands hela vägen och vara involverade under hela processen och bidra med mindre omfattande insatser. Företagets kompetens inom området har varit en ovärderlig resurs för otaliga bostadsrättsföreningar som behövt hjälpt med fusioner och andra typer av omstruktureringar.

BoRevision kan även anlitas för uppdrag där det krävs en oberoende utredare för att klargöra vad som gäller i situationer som inte är lika roliga och självklara. Det kan till exempel vara aktuellt då det råder meningsskiljaktigheter inom en förening och vissa frågor som måste redas ut. Som oberoende utredare kan BoRevision även se till att eventuell brottslig verksamhet inom en förening uppdagas, till exempel förskingring.

Om bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som drivs i syfte att upplåta bostadsrätter i föreningens ägda fastigheter, antingen i flerbostadshus eller i småhus. Medlemmarna i en bostadsrättsförening får rätten att nyttja en specifik lägenhet genom sitt medlemskap i föreningen, vilket också ger dem en ägarandel tillsammans med övriga medlemmar. Bostadsrättsföreningen räknas som en egen juridisk person.

Syftet med ekonomiska föreningar är att bedriva en verksamhet tillsammans med medlemmarna och främja samtligas ekonomiska intressen. När det gäller bostadsrättsföreningar innebär det i princip att fastigheterna ska förvaltas på bästa möjliga sätt tillsammans för att deras värde ska bevaras eller öka. Här kommer styrelsen in i bilden, den grupp förtroendevalda personer som fått i uppdrag att företräda föreningen. De har ansvaret för att sköta om föreningens ekonomi och verksamhet.